Rodzina 500+ w Kłodzku

Ustawa z dnia 16 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) wprowadza nowy rodzaj świadczenia – świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł mies. na dziecko. Druki wniosków o przyznanie świadczenia można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2d lub na stronie internetowej: ops.klodzko.pl

ik2016-0003

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej począwszy od 1 kwietnia 2016 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego w terminie do 3 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia ustala się począwszy od 1 kwietnia 2016 r., jeżeli osoba spełnia kryteria. W takim przypadku ustalenie uprawnień (wydanie decyzji administracyjnej) i wypłata świadczenia następują w terminie do 3 m-cy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • rodzicowi,
 • opiekunowi faktycznemu (osobie, która wystąpiła o przysposobienie dziecka),
 • opiekunowi prawnemu

na dziecko, które wspólnie z nim zamieszkuje i gospodaruje.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie przysługuje niezależnie od sytuacji finansowej rodziny, natomiast na pierwsze lub jedyne dziecko, przysługuje jeżeli dochód w przeliczeniu Na osobę w rodzinie nie przewyższa kwoty 800 zł lub 1.200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

Ilekroć jest mowa o dziecku należy przez to rozumieć zamieszkujące wspólnie z rodzicem i pozostające na jego utrzymaniu dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Pierwszym dzieckiem jest najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Dzieci, które ukończyły 18 rok życia niezależnie od tego, czy kontynuują naukę w szkole lub szkole wyższej, jeżeli nadal zamieszkują z rodzicami i pozostają na ich utrzymaniu
– nie są uwzględniane jako dzieci na które można pobierać świadczenie wychowawcze, jednak mogą stanowić rodzinę w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W takim przypadku, po przedłożeniu dokumentów potwierdzających swoją sytuację finansową i zawodową będą uwzględniane przy wyliczaniu dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Rodzinę zgodnie z ustawą stanowią: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. W przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie składają wypełniony wniosek bez konieczności dokumentowania sytuacji finansowej. Niezbędne są dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy i członków rodziny tj. dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu), wyrok sądu orzekający separację lub rozwód (jeżeli był wydany), odpis aktu zgonu małżonka (dot. wdowy/wdowca), odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci (dot. zarówno dzieci na które wnioskodawca ubiega się o świadczenie wychowawcze, jak też dzieci wpisane jako członkowie rodziny).

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze również na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie poza dokumentami wskazanymi powyżej są zobowiązane do udokumentowania sytuacji finansowej i zawodowej rodziny.

Rokiem bazowym stanowiącym podstawę ustalania prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014 z uwzględnieniem ewentualnej utraty, bądź uzyskania dochodu.

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach z podlegających opodatkowaniu oraz z ZUS-u o wysokości składki zdrowotnej, organ realizujący świadczenia uzyska bez udziału wnioskodawcy.

Osoby ubiegające się o świadczenie składają wypełnione przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny (również dzieci) oświadczenie o wysokości uzyskanego w 2014 r. dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (załącznik do wniosku) oraz dokumenty potwierdzające ich źródło (np. decyzje o stypendiach, orzeczenie sądu o alimentach na dzieci, zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych na dzieci itp.).

W celu ustalenia, czy nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu należy przedstawić rozliczenia PIT-11, PIT-40,PIT-36 itp. otrzymane za 2014 r. od poszczególnych płatników oraz dokumenty wskazujące na ich utratę, jeżeli nastąpiła (np. świadectwo pracy, decyzje ZUS, umowy zlecenia itp.) lub uzyskanie jeżeli nastąpiło (np. zaświadczenie od pracodawcy z informacją od kiedy jest zatrudnienie i o wysokości wynagrodzenia za pierwszy miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu itp.)

Za utratę dochodu należy rozumieć:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratę zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej i renty socjalnej,
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1 d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratę świadczenia rodzicielskiego,
 • utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym owa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Za uzyskanie dochodu należy rozumieć:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej i renty socjalnej,
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia,
 • uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego o którym mowa w art. 200 usta. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje na dziecko, które pozostaje w zawiązku małżeńskim, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.

W przypadku gdy wnioskodawca lub współmałżonek/ojciec dziecka przebywa poza granicami RP w kraju w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przyjmuje wniosek w sprawie przyznanie świadczenia wychowawczego i przekazuje go marszałkowi województwa celem ustalenia, czy stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się lub pobierającej świadczenie wychowawcze wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki, wydatkowania świadczenia niezgodnie z celem lub jego marnotrawienie – może zostać zlecone przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania w celu weryfikacji wątpliwości.

Osoby i rodziny pobierające świadczenie wychowawcze są zobowiązane do niezwłocznego informowania organu wypłacającego świadczenie o zmianie sytuacji życiowej mającej wpływ na przyznane uprawnienia.

Szczegółowe informacje n/t dokumentów niezbędnych do ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego można uzyskać osobiście w Dziale Świadczeń OPS w Kłodzku lub telefonicznie: (74) 865 43 08, 865 43 09 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

[www.ops.bip.klodzko.pl]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.