Gmina Kłodzko pomoże hotelarzom

Gmina Kłodzko pomoże zamieszkałym na jej terenie przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich. Ta pomoc to zwolnienie z podatku od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich. Zwolnienie dotyczy pierwszego kwartału bieżącego roku.

gmina-klodzko

Rada Gminy Kłodzko na sesji w dniu 11 lutego 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), wykonywanej na terenie Gminy Kłodzko przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnienie to stosuje się za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. Zwolnienie stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str.1).

Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie zobowiązany jest do przedłożenia organowi podatkowemu:

  • w przypadku osób prawnych: deklarację lub korektę deklaracji na podatek od nieruchomości,
  • w przypadku osób fizycznych: informację lub korektę informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 312 i 1704, z 2016 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 1338).

Uchwała została podjęta w celu wspierania działalności gospodarczej na terenie Gminy Kłodzko w zakresie usług hotelarskich w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, w myśl którego usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

gmina-klodzko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.